ALGEMENE VOORWAARDEN (per 1 februari 2002)

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Spike International Agencies B.V., Spike International B.V., Spike Measurements B.V. (verder te noemen ‘SIA’), alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door SIA. 1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voorzover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Voorwaarden van de opdrachtgever verbinden SIA niet, behalve indien en voorzover deze nadrukkelijk schriftelijk door SIA zijn aanvaard, en gelden dan slechts ten aanzien van de alsdan specifiek vermelde overeenkomsten. In de meest brede betekenis die daaraan kan worden verleend, en zonder dat deze informatieve opsomming beperkend is, kunnen de opgedragen en aanvaarde werkzaamheden onder meer betrekking hebben op :uitvoering van en dienstverlening bij ontsmetting en ongediertebestrijding wegnemen van hinderlijke geuren hygiënisch reinigen en/of begassen van zowel private, openbare als overheidsgebouwen, installaties, opslagplaatsen, transportmiddelen, houtprotectie (preventief en curatief), behandelingen van hout, antiek en museumvoorwerpen Onkruidbestrijding en vogelwering fabricatie, aankoop, verkoop, import en export van producten en toestellen bestemd voor industriële en huishoudelijke hygiëne en ongediertebestrijding herconditioneringsbehandelingen, begassingen en denaturaties op meel, granen, en derivaten voor de internationale handel, quarantainebehandelingengasvrijmetingen of laden en lossen van begassen goederenontwikkeling van geïntegreerde beheerssystemen voor pestcontrol, design, implementatie en uitvoering van preventieve en curatieve health protection dienstenhygiëne-auditing, -advies en –opleiding inspectie, controle, expertise, vaststellingen, metingen en analyses verband houdend met voornoemde activiteiten

2. Aanbiedingen en bestellingen

2.1 Indien SIA heeft vermeld dat haar aanbieding vrijblijvend is, is SIA bevoegd haar aanbod te herroepen binnen 8 werkdagen nadat SIA de aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever heeft ontvangen. 2.2 Mondelinge afspraken verbinden SIA slechts nadat en voorzover deze schriftelijk door SIA zijn bevestigd. Tenzij in de desbetreffende aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle aanbiedingen gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden gedurende normale werktijden op werkdagen.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 SIA is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Deze “Subcontractors”, soms nodig voor onder andere lokale vergunningen, zijn verantwoordelijk voor het door hun uitgevoerde werk. Indien werk uitgevoerd door de ‘Subcontractor” niet voldoet aan de gestelde voorwaarden van SIA of haar opdrachtgever, kan SIA hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 3.2 Levering van wettelijk goedgekeurd stellingmateriaal en hijswerktuigen, geschikt voor het uitvoeren van de werkzaamheden, alsmede aansluiting en levering van elektriciteit, warmte, verlichting en water volgens de geldende Nederlandse normering, dient verzorgd te worden door en geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. 3.3 Voor zover nodig draagt de opdrachtgever er zorg voor dat de werknemers van SIA de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste toegang tot terreinen, gebouwen en/of projecten wordt verleend en dat alle daartoe benodigde formaliteiten zijn vervuld. Daarnaast draagt de opdrachtgever, bijvoorbeeld indien de werkzaamheden van SIA plaats hebben op een locatie waar de opdrachtgever de (gedeeltelijke) supervisie heeft, er zorg voor dat veiligheidsbepalingen van de op de werkzaamheden en de arbeidsomstandigheden betrekking hebbende wetten en/of regelingen volledig in acht worden genomen. 3.4 De opdrachtgever zal SIA ten allen tijde tijdig alle relevante beschikbare en/of benodigde gegevens, informatie en documentatie verschaffen, welke van belang is en/of kan zijn voor de behoorlijke uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. Hieronder worden mede begrepen de in 3.3 bedoelde veiligheidsbepalingen. 3.5 De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens, informatie en documentatie en is aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade in de ruimste zin (waaronder begrepen schade aan de zijde van SIA geleden zoals ten gevolge van, maar niet beperkt tot, het vergeefs in actie komen van een medewerker), welke uit onjuistheid daarvan voortvloeit of daarmee verband houdt. Eveneens zal de opdrachtgever SIA vrijwaren tegen alle aanspraken met betrekking tot enige schade als voornoemd.

4. Prijzen

4.1 SIA is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst de alsdan geldende tarieven in rekening te brengen. SIA is bevoegd de overeengekomen tarieven te verhogen indien de kosten en/of prijzen waarop de tarieven gebaseerd zijn daartoe aanleiding geven. 4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt reistijd in rekening gebracht. 4.3 Door SIA genoemde prijzen in aanbiedingen zijn exclusief omzetbelasting of andere heffingen van overheidswege tenzij anders is vermeld. 4.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komt overwerk, met inbegrip van avond-, nacht-, zaterdag- en zondagwerk alsmede werk op een algemeen erkende feestdag, geheel voor rekening van de opdrachtgever, tegen de daarvoor toepasselijke tarieven. 4.5 Iedere vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt door omstandigheden die niet voor rekening van SIA komen en/of redelijkerwijze niet door SIA konden worden voorzien, komt voor rekening van de opdrachtgever.

5. Betaling

5.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum in de overeengekomen valuta door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bank- of girorekening vermeld op de factuur. Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving op de bank- of girorekening. 5.2 SIA is bevoegd door de opdrachtgever gedane betalingen te doen strekken ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 5.3 De opdrachtgever is niet bevoegd zich bij betaling op korting of verrekening te beroepen. 5.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is hij vanaf die datum naast de hoofdsom een rente hierover verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, verhoogd met 2 procent. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de in de vorige zin bedongen rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

6. Buitengerechtelijke kosten

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recente voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd: over de eerste 2.950,- EUR15%over het meerdere tot 5.900,- EUR10%over het meerdere tot14.750,- EUR 8%over het meerdere tot59.000,- EUR 5%over het meerdere 3% Indien SIA aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

7. Proceskosten

De opdrachtgever is verplicht alle door SIA in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders en advocaten, ook voor zover deze kosten het door de rechter terzake toegewezen bedrag overtreffen.

8. Duur van de overeenkomst

Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst bij aangetekende brief te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes maanden.

9. Meerwerk

9.1 Indien een uitbreiding of wijziging van de opdracht leidt tot een verhoging van de prijs of tot verlenging van de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste periode, zal SIA de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen voordat tot uitvoering van de gewijzigde opdracht wordt overgegaan. 9.2 Indien door additionele wensen van de opdrachtgever, welke leiden tot wijziging van de overeengekomen werkzaamheden de prestaties die SIA op grond van deze overeenkomst moet leveren, worden verzwaard, c.q. uitgebreid, is er sprake van meerwerk dat voor aanvullende vergoeding in aanmerking komt overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven. 9.3 Indien SIA meent dat van meerwerk sprake is, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. SIA zal de opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn voor voltooiing van de werkzaamheden, alsmede van de gevolgen voor de geraamde kosten.

10. Termijnen

Door of aan SIA opgegeven termijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet of tijdige prestatie dient SIA derhalve, in die gevallen waarin de prestatie nog mogelijk is, in gebreke te worden gesteld, waarbij SIA een mede op branche-gebruik gebaseerde redelijke termijn wordt gegeven om alsnog haar verplichtingen na te komen. Bij overschrijding van deze verlengde termijn is de opdrachtgever, behoudens in geval van overmacht in de zin van artikel 13, bevoegd de overeenkomst te ontbinden voorzover er nog geen werkzaamheden hebben plaatsgevonden. SIA is in een dergelijk geval niet schadeplichtig.

11. Geheimhouding

11.1 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van informatie, technische gegevens en/of documentatie, alsmede van alle andere gegevens die als vertrouwelijk zijn aan te merken, afkomstig van de andere partij. Deze geheimhoudingsplicht strekt zich mede uit tot de (inhoud van de) overeenkomst. De opdrachtgever is verder gehouden tot geheimhouding van alle op de (wijze van) uitvoering van de overeenkomst door SIA betrekking hebbende informatie, behoudens voor zover SIA voor openbaarmaking toestemming heeft gegeven. 11.2 Partijen zullen gegevens en informatie als bedoeld in dit artikel niet aan derden ter beschikking stellen en aan hun personeel slechts bekend maken voor zover dit noodzakelijk is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. 11.3 Partijen zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om geheimhouding ten aanzien van de in dit artikel bedoelde gegevens en informatie verzekeren. Partijen zullen er voor zorgdragen dat hun werknemers de geheimhoudingsplicht naleven.

12. Auteursrechten

12.1 De intellectuele en industriële eigendomsrechten ten aanzien van rapporten, certificaten, adviezen, audiovisuele materialen en overige aan de opdrachtgever verstrekte documenten (waaronder begrepen middels computerverbindingen, danwel middels telecommunicatiemiddelen uitgebrachte on-line rapportages) berusten uitsluitend bij SIA. Het is de opdrachtgever slechts toegestaan deze aan derden bekend te maken of in gebruik te geven nadat hij aan al zijn verplichtingen jegens SIA heeft voldaan en nadat hij voorafgaande schriftelijke toestemming van SIA heeft verkregen.

13. Overmacht

13.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd of ernstig bemoeilijkt als gevolg van een omstandigheid die niet aan SIA kan worden toegerekend (overmacht), worden haar verplichtingen opgeschort. Gedurende de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van SIA niet mogelijk is, is de opdrachtgever niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden, noch bestaat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding. Indien SIA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds verrichte respectievelijk het te verrichten deel afzonderlijk te factureren. Van overmacht in de zin van dit artikel is onder meer sprake indien de nakoming wordt verhinderd door stakingen (waaronder mede zijn begrepen stakingen binnen SIA ), uitsluitingen, oproer, ongeregeldheden, opstand, maatregelen van overheidswege en/of andere bevoegde instanties, ongelukken en overige belemmerende omstandigheden buiten invloed van SIA 13.4 SIA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SIA haar verbintenis had moeten nakomen.

14. Reclames

14.1 De opdrachtgever dient in geval van klachten ten aanzien van de werkzaamheden van SIA te reclameren binnen drie werkdagen nadat hij onregelmatigheden bij het verrichten van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft en/of de betreffende schade heeft ontdekt of had kunnen ontdekken. Na verloop van deze termijn vervalt ieder recht op bijvoorbeeld schadevergoeding en/of herstel van de onregelmatigheden. 14.2 Klachten dienen te worden gemeld per aangetekende brief of per telefax, zo gedetailleerd mogelijk, onder vermelding van alle relevante gegevens, waaronder begrepen rapport- en certificaatnummers en factuur- en briefnummers. 14.3 De eventuele rechten van de opdrachtgever uit hoofde van een tijdig ingestelde reclame vervallen indien de opdrachtgever SIA niet uitnodigt voor het bijwonen van een door hem te houden expertise of indien de opdrachtgever SIA de mogelijkheid tot het houden van een contra-expertisen onthoudt. 14.4 Indien SIA de klacht gegrond acht, zal SIA voor zover mogelijk en binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid de onregelmatigheden herstellen. 14.5 Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling van verstrekte opdrachten bestaan.

15. Aansprakelijkheid

SIA neemt door het aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, en in geen geval een resultaatverplichting. SIA is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen dan wel uit onrechtmatige daad jegens haar opdrachtgever, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SIA , haar bestuurders of leidinggevende ondergeschikten.Indien enige uitsluiting van aansprakelijkheid niet van toepassing is, is de aansprakelijkheid van SIA beperkt tot een bedrag gelijk aan tienmaal het terzake van de schadeveroorzakende werkzaamheden in rekening te brengen of reeds in rekening gebrachte honorarium. SIA zal te allen tijde gerechtigd zijn schade zelf te (doen) herstellen.De aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 15.3 zal nimmer meer bedragen dan 22.700,- EUR.Elke rechtsvordering jegens SIA verjaart een jaar na het verrichten van de werkzaamheden waarop de vordering betrekking heeft behoudens het geval dat de onregelmatigheid niet binnen die termijn had kunnen worden geconstateerd. In het geval de opdrachtgever de onregelmatigheid niet binnen de voornoemde termijn van een jaar had kunnen constateren is het bepaalde van artikel 14 lid 1 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat in een dergelijk geval iedere rechtsvordering verjaart 30 dagen na het tijdstip dat de opdrachtgever de onregelmatigheid heeft ontdekt of had kunnen ontdekken. Iedere aansprakelijkheid van SIA zal in ieder geval zijn vervallen 2 jaar na het verrichten van de door SIA verrichte werkzaamheden. Ieder recht op schadevergoeding zal zijn vervallen indien de opdrachtgever niet, nadat SIA schriftelijk een (vermeende) vordering van de opdrachtgever definitief heeft afgewezen, binnen 6 maanden na voornoemde schriftelijke mededeling, een eis in rechte heeft ingesteld. De opdrachtgever zal SIA te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake van schade waarvoor SIA jegens de opdrachtgever overeenkomstig deze voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn. De opdrachtgever zal in het hiervoor bedoelde geval SIA tevens schadeloos stellen voor de kosten, schade en interessen, welke het gevolg zijn van dergelijke aanspraken van derden. SIA zal nimmer verantwoordelijk c.q. aansprakelijk gesteld worden voor beslissingen die op grond van afgegeven rapporten en/of certificaten genomen worden.

16. Ontbinding en opschorting

16.1 Indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet is SIA bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd haar bevoegdheid om schadevergoeding te vorderen. Dit is het geval indien: - er beslag wordt gelegd op zaken van de opdrachtgever ofwel aan de opdrachtgever uitstel van betaling wordt verleend, of diens faillissement wordt uitgesproken, dan wel: - de opdrachtgever tekort schiet in één of meer van zijn verplichtingen jegens SIA , dan wel : - SIA goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is c.q. zal zijn aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, en de opdrachtgever naar het redelijk oordeel van SIA niet voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen. 16.2 Indien één van de in artikel 18.1 bedoelde omstandigheden zich voordoet, is SIA bevoegd te bepalen dat al hetgeen zij van de opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar zal zijn. 16.3 Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld met betrekking tot personen en/ of materiaal waarvan SIA zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/ of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van haar kan worden verwacht, is SIA bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 16.4 In het geval van beëindiging van de overeenkomst, zullen tenminste de reeds door SIA verrichte prestaties door de opdrachtgever worden vergoed. Deze bepaling laat alle overige rechten van SIA onverlet. 16.5 Indien de opdrachtgever in het geval van een overeenkomst voor een van te voren vastgestelde periode tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst overgaat, heeft SIA voor de nog resterende periode, het recht op een redelijke vergoeding, welke tenminste gebaseerd zal zijn op een bedrag gelijk aan 75% van het gemiddelde per maand tot de beëindiging van het in rekening gebrachte bedrag. Het voorgaande is eveneens van toepassing in het geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, indien de opdrachtgever niet de in artikel 8 vermelde opzegtermijn in acht neemt. Het recht op deze aanvullende vergoeding vervalt, indien de beëindiging het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van SIA .

17. Overdracht

De opdrachtgever zal geen rechten, voortvloeiende uit de overeenkomst, overdragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SIA .

18. Overneming van personeel

18.1 Geen der partijen mag tijdens de duur van de overeenkomst of binnen twee jaar na de beëindiging van de overeenkomst personeel van de andere partij in dienst nemen, tenzij dit geschiedt met schriftelijke toestemming van de andere partij.

19. Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Op iedere overeenkomst tussen SIA en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 19.2 Tenzij partijen in onderling overleg anders overeenkomen, zullen alle geschillen worden beslecht door de Rechtbank te S Gravenhage. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van SIA om het geding aanhangig te maken bij de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. 19.3 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal.